Základní informace o "Řitníku"

Co je "Řitník"

Řitník je orientační závod, který lze absolvovat na dvou kolech a to buď sólo nebo s tandeme. Při tomto závodu jezdci vymetají opravdové řitě České republiky a plní různé úkoly. V cíli etapy pak prověří každého vědomostní test.

K jeho zdárnému dokončení je potřeba jen tato povinná výbava :
- podrobná mapa ČR
- digitální foťák nebo telefon s foťákem
- mobilní telefon na odeslání kontrolní SMS
- zápisník a psací potřeby

Pozvánka na aktuální ročník - v roce 2020 akce ZRUŠENA

Ten kdo jí nedostal a nemá potřebné informace, může pozvánku stáhnout po poklepání na obrázek).

Odkaz na dotazník pro přihlášení na aktuální ročník

Níže je uveden odkaz na dotazník, pomocí kterého se můžete přihlásit na letošní ročník. Přístupný bude ještě den před startem nebo do chvíle než bude naplněna kapacita ubytování.

"Dotazník pro přihlášení"

Logo

U příležitosti 3. ročníku Řitníku jsem pro nás vytvořil logo závodu, takového malého, rozverného a věčně usměvavého "Řitníčka", tak snad se vám bude líbit. V roce 2019 jsme přikročili k inovaci tohoto loga.

Závodnické "SEX TERO"

1. Kamarádovi nikdy nenapovíš
2. Během jízdy alkoholu nikdy nepožiješ
3. Rychlostních komunikací, dálnic, navigace GPS a internetu nepoužiješ
4. Vyjedeš-li v tandemu s ním i dojedeš
5. Potkáš-li kamaráda v nouzi vždy pomůžeš
6. Odstoupíš-li ze závodu, startovné se ti nevrací

Pravidla a průběh závodu od ročníku 2016


Řitní zákoník č. 9/2016 Sb.


§ 1 : Startovní čísla a počet účastníků

(1) Každý startující má před závodem přiděleno startovní číslo, pod kterým může každoročně závodit.
(2) Pokud se závodu nebude účastnit, může ho propůjčit kamarádovi, který nemá přiděleno své startovní číslo.
(3) Přednostně má pak na toto číslo nárok ten, kterému bylo přiděleno dříve.
(4) Blokace čísla zaniká, pokud se závodník nezúčastní tří po sobě jdoucích ročníků.
(5) Pokud závodník dokončí "pět ročníků" Řitníku, je mu udělen doživotní titul "Starořitník" a číslo, se kterým nejčastěji startoval, bude navždy spjato pouze s jeho jménem.
(6) Startovní číslo může být přiděleno i čestným členům, kteří sice nezávodí, ale výrazně se podílejí na pořádání závodů.
(7) Počet závodících Řitníků je omezen z organizačních důvodů na maximální počet 50 soutěžních strojů.

§ 2 : Všeobecný průběh závodu

(1) Každý ročník se skládá ze dvou až tří etap, přičemž jedna etapa může být nahrazena časovkou, nebo prologem.
(2) Každý závodník je při závodě hodnocen samostatně.
(3) Veškeré úkoly plní závodník samostatně a podává report o splnění úkolů také individuálně (např. zaslání kontrolní SMS), pokud vedení před startem neumožní jinou variantu. Trasu etapy může závodník absolvovat ve skupině kamarádů.
(4) Před startem etapy pořadatel zveřejní časové okno pro dojezd do cíle etapy. Dojezd v tomto časovém intervalu, bude ohodnocen bodovou prémií. Dojezd mimo toto okno představuje poměrnou ztrátu bodů z této prémie.
(5) Po odstartování závodu každý soutěžící obdrží itinerář s kontrolními body pro danou etapu a soupisem úkolů. Pro určení polohy kontrolních bodů, případně ke zjištění zadání úkolů, může být potřeba rozluštit kvíz, nebo splnit jiný úkol. Závodníci si následně musí sami vyhledat cestu a v kontrolních bodech plnit úkoly podle itineráře.
(6) Úkoly závodníci plní v pořadí, tak jak jsou uvedeny v itineráři, jiný postup bude trestán penalizací.
(7) Každý nalezený kontrolní bod a splněný úkol je ohodnocen bodovým ziskem. Další body lze získat plněním případných bonusových úkolů.
(8) V cíli každé etapy mohou závodníci vyplňovat vědomostní test, případně plní dovednostní soutěže, které jsou také bodově ohodnoceny.
(9) Ihned po příjezdu do cílové destinace předá každý závodník kompletně vyplněný itinerář, to je včetně koncového stavu tachometru. Od této chvíle již není ze strany závodníka povolena manipulace s předaným itinerářem. Nesplnění této povinosti bude ohodonoceno penalizací.
(10) Případné znehodnocení, či ztráta itineráře, bude ohodnocena penalizací.
(11) Aby mohl takovýto závodník získat body za plnění úkolů v etapě, musí se za něj zaručit kamarád, jehož bodový zisk bude schodně přiřčen také závodníkovi bez itineráře.

§ 3 : Prolog

(1) Je zařazen jako úvodní část Řitníku s délkou 80 až 150 km.
(2) Pět dní před zamýšleným startem bude přihlášeným závodníkům rozeslán itinerář, přičemž jednotlivé průjezdní body jsou zašifrovány.
(3) Pro rozluštění místa startu obdrží přihlášení závodníci úvodní klíč pomocí SMS, nejpozději 24 hodin před zamýšleným startem Prologu.
(4) Ostatní průjezdní body musí soutěžící vyluštit povětšinou za pomoci plnění úkolů, přičemž body získávají i za plnění bonusů.

§ 4 : Etapy

(1) Jde o hlavní část závodu, přičemž jejich délka dosahuje 200-300 km.
(2) Rozpis dané etapy závodníci obdrží po vyhlášení startu závodu a obsahuje soupis kontrolních bodů, které musí závodníci projet a plnit v nich různé úkoly.
(3) Rozpis etapy může být zašifrovaný stejně jako rozpis Prologu.
(4) Konec etapy může být rozšířen o dovednostní soutěže, které budou hodnoceny samostatně.

§ 5 : Hodnocení

(1) O pořadí v jednotlivých etapách rozhoduje celkový součet všech bodů v dané etapě.
(2) Pří rovnosti bodů je dalším rozhodujícím kritériem počet extra bodů, které bude přidělovat vedení za plnění různých úkolů, dále čas dosažený v etapě a nakonec počet ujetých kilometrů.
(3) V případě i této rovnosti, proběhne rozstřel v dovednostní soutěži.
(4) Na závěr závodu bude vyhlášen celkový vítěz a obdrží „Putovní pohár Řitník“.
(5) Borec, který dorazí do cíle etapy, jako poslední, obdrží za svůj výkon šneka.
(6) Další způsoby bodování může upravit vedení závodu dle podmínek na trati.

§ 6 : Tour de Řitník

(1) Po ukončeni Řitníku, bude sestaven aktuální žebříček Tour de Řitník a borec, který se umístí na prvním místě má povinnost celý následující ročník absolvovat ve „žlutém trikotu“ s označením „Lídr Řitník“, který zajistí pořadatel.
(2) V případě, že následující rok post neobhájí, tento rozlišovák předá pořadateli.

§ 7 : Bonusy a penalizace

(1) Bonusy jsou přidělovány na základě splnění bonusových úkolů, či na základě nezištného skutku, vedoucímu k pomoci kamarádovi, či celému našemu spolku.
(2) Penalizace jsou udělovány za jednoznačné porušení "Závodnického SEX TERA", či našeho zákoníku.

§ 8 : Závěrečná ustanovení

(1) Průběžné výsledky nebudou zveřejňovány. Do oznámení předběžných výsledku nesmí být vedení závodu nijak obtěžováno a rušeno při zpracovávání dat.
(2) Veškeré protesty jsou řešeny jen v případě, že jsou podány písemnou formou vedení závodu do 1/2 hodiny od zveřejnění předběžných výsledků.
(3) Po zahájení vyhlašovacího ceremoniálu, již nejsou žádné protesty přípustné.
(4) Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel.

Představitelé vedení závodu

Rozhodovací orgán :

Rosťa - kníže Veleprdel
Bob - ředitel závodu

Spolupracovnící :

Štorchy - časomíra (od roku 2019 již závodník)
Monča - kněžna si Vela Prdla
Žaky - zdravotník
Žmulda - spojka (od roku 2010 již závodník)